poniedziałek, 6 marca 2017

Sudan 1884.

Last Thursday was my turn to prepare a game. As we did not used our Sudan collection for a while, it was choise. I created that scenario a while ago and was finally opportunity to try it on table. For the game we used the Black Powder with some my House rules and with some extras  from Blood on the Nile supplement.
W ostatni czwartek była moja kolej, by przygotować jakąś grę. Od dawna nie używaliśmy naszych kolekcji do wojny w Sudanie, wybór padł właśnie na ten okres. Scenariusz do gry, stworzyłem już jakiś czas temu i w końcu była okazja by przetestować go na stole. Do gry użyliśmy zasad Black Powder z kilkoma moimi House rules oraz z kilkoma dodatkami pochodzącymi z suplementu Blood on the Nile.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Bartek Żynda
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Bartek Żynda
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Bartek Żynda, Campbell Hardie, Bill Gilchrist.

1. Introduction. Wstęp.


Somewhere in Sudan 1884.
Gdzieś w Sudanie, rok 1884.

British orders:
Anglo-Egyptian forces take small fort on the deserts of Sudan. To strengthen that position, they decided to build a telegraph line form nearest British military camp. The British HQ, also received informations about some large Mahdists forces being on the south from fort. They decided to let the engineers to finish the telegraphic lines and to protect them from potential risk. Engineers get to their direct protection a small British unit to its protection. They continued the work until they have been catched by the night. They stopped near the oasis, where they set up the camp. The new day is coming and so much work need to be done...

Rozkazy dla Brytyjczyków:
Anglo-egipskie oddziały opanowały mały fort, gdzieś na pustyniach Sudanu. By wzmocnić tą pozycję, zdecydowano się podciągnąć tam linię telegraficzną z najbliższego brytyjskiego posterunku wojskowego. Brytyjskie dowództwo, otrzymało również informacje o dużych siłach Mahdystów na południe od fortu. Zdecydowano się umożliwić inżynierom ukończenie linii telegraficznej i zapewnić im ochronę od potencjalnego zagrożenia. Dla swojej ochrony otrzymali mały brytyjski oddział. Kontynuowali oni pracę aż do zmierzchu. Zatrzymali się przy małej oazie, gdzie rozbili obóz. Budzi się nowy dzień a jeszcze tyle pracy do ukończenia.

Mahdist orders:
The infidels took small fort from our hands. It is protected by some Egyptians and Sudanese with some Whites. We are going to recapture it next day. During the night we send some of our cavalry to ambush in the oasis, close to the fort. Now our commander thinking how to attack the fort. Attack it with all forces or split them on two and protect us from British forces.

Rozkazy dla Mahdystów:
Niewierni odebrali nam mały fort. Teraz jest on broniony przez Egipcjan i Sudańczyków w pewną ilością Białych. Mamy zamiar odbić go następnego dnia. Podczas nocy wysłaliśmy naszą kawalerię by zasadziła się w oazie, w pobliżu fortu. Teraz nasz przywódca musi się zastanowić, czy uderzyć na fort całością sił, czy też rozdzielić siły na dwie części i zabezpieczyć nas w ten sposób przed Brytyjczykami.

Visibility during the game:
Turn 1 - 12'
Turn 2 - Roll D6 (on 4,5,6 - increase to 24')
Turn 3 - Roll D6 (if last turn the visibility was 24', then on 4,5,6 increase it to 36' if not increase it to 24'
Turn 4 - If last turn the visibility was 36', now is full, if not then increase it to 36'.
Turn 5 - Full visibility.

2. Forces and orders. Siły i rozkazy.


BRITISH/BRYTYJCZYCY
(Angus Konstam, Michael Schneider)

Orders:
1. Defend the fort.
2. Keep Engineers safe (they need to survive the game).
3. Finish the telegraphic line up the the fort (The Engineers can during the turn moving or fighting or building the line or sending the message on successful order).

Forces:

1. In the fort:
-starting game in the fort

CinC (rank 8)
2 Egyptian Infantry Battalions
2 Sudanese Infantry Battalions
British field gun

2. Engineer team:
- starting game in the camp
- to determine the place of the camp roll D6. It will give the number of the poles, which has been already built. Distance between the poles have to be 12'. From last pole take the 12', this is the place, where the camp should be. The distance between camp and oasis must be no smaller than 13'.

CinC (rank 8)
Engineers
British Infantry Battalion
Gatling gun
Naval Brigade team

3. Relief column 
-they can only enter the table after the Engineers spot the enemy and they send a message by the telegraph on D3 turn
-they enter the table on the opposite to the fort corner of the table (12' on both sides from the corner edge of the table).

CinC (rank 9)
3 British Infantry Battalions
Gardner gun
Naval Brigade team
Cavalry Regiment

MAHDISTS/MAHDYŚCI
(Bill Gilchrist, Campbell Hardie)

Orders:
1. Recapture the fort.

Forces:
Mahdists have two entry points (on two remainings corners of the table, 12' from the corner on both sides). D3 cavalry can be ambushed in the oasis, rest of the forces can be split on any number of brigades according to the wish of the Mahdist players.

CinC (rank 8)
4 CinC (rank 7)
16 units of foot (with spears)
D3 units with rifles
3 units of cavalry

4. The game. Gra.


The initial rolls for both sides were very lucky. British rolled for their camp 5, and were very close to the fort. Mahdists rolled both 3 and got 3 units with rifles and 3 cavalries in ambush. The same lucky rolls were for the daylight and in turn 4 we got full visibility. Mahdists players decided to attack fort with all their infantry and they did not split their forces. British managed to spot the enemy in turn 3 and rolled 1, so they relief column arrived on turn 4.
Początkowe rzuty były bardzo szczęśliwe dla obu stron. Brytyjczycy dla swojego obozu rzucili 5 i znaleźli się bardzo blisko fortu. Mahdyści w obu przypadkach rzucili 3 i otrzymali 3 oddziały uzbrojone w strzelby i 3 oddziały kawalerii rozpoczęły grę w zasadzce. Tak samo było z widocznością i już w turze 4 była ona pełna. Mahdyści zdecydowali się uderzyć na fort całą swoją piechotą i nie zdecydowali się na jej rozdzielenie. Brytyjczykom udało się dostrzec wroga w turze 3 i na przybycie posiłków rzucili 1, więc reszta sił pojawiła się w turze 4.

Mahdists moved very quickly to the fort, but because of the narrow entry point they managed to block it by very bad command rolling.  However some of them managed to hit the Sudanese and Egyptian forces put by Michael in front of the fort. Mahdists won the initial fight and forced Egyptian and Sudanese to withdraw to the fort. But there their luck finished. Michael managed to defend the fort and pushed the Mahdists  back.
Mahdyści bardzo szybko uderzyli na fort, jednak z powodu bardzo wąskiego punktu wejścia zablokowali go, poprzez bardzo złe rzuty na rozkazy. Jednakże części z nich udało się uderzyć na Sudańczyków i Egipcjan, wystawionych przez Michaela na przeciw fortu. Mahdyści wygrali pierwsze starcie i zmusili Egipcjan i Sudańczyków do cofnięcia się do fortu. Tu ich szczęście się skończyło. Michaelowi udało się obronić fort i zmusić Mahdystów do odwrotu.

The same luck had the Engineers team. They had been suddenly attacked by two cavalry units. They managed to push them back. When they finally did it, they moved in the directions of incoming main forces and together create the brigate square, which forced the rest of the Mahdists to run away.
Tyle samo szczęścia miał oddział inżynierów. Zostali oni z nienacka zaatakowani przez dwa oddziały mahdyjskiej kawalerii. Udało im się atak odeprzeć i kiedy to zrobili skierowali się w kierunku sił głównych z którymi utworzyli wielki czworobok. To zmusiło resztki Mahdystów do ucieczki.

The last act of the game was attack of the British cavalry. They hit the Mahdist cavalry and surprisingly they did not managed to destroy it n first turn. Soon it turn against the brave British and they have been attacked from their flank from the last Mahdist cavalry unit. British Hussars evaporated and that was it. Overall the game finished with British victory as they managed to achieve almost all of the objectives.
Ostatnim aktem gry, był atak brytyjskiej kawalerii. Uderzyli oni na kawalerię Mahdystów i o dziwo nie zniszczyli jej w pierwszym starciu. Wkrótce ten wynik obrócił się przeciw nim i zostali oni zaatakowani od flanki przez trzeci oddział mahdyjskiej kawalerii. Brytyjscy huzarzy zostali zniszczeni. Ogólnie gra zakończyła się brytyjskim zwycięstwem, ponieważ udało im się osiągnąć większość celów gry. 

5. Links. Linki.


Angus:

Michael:

SESWC (Campbell):

Flickr:

piątek, 17 lutego 2017

Agnadello 1509.

Last Thursday we all returned to Italian Wars. This time Michael proposed to refight the battle of Agnadello. To give some chances to the Venetian forces, Michael a little modified the army lists. For the game we used the Pike & Shotte rules.
W ostatni czwartek wszyscy powróciliśmy do wojen włoskich. Tym razem Michael zaproponował odtworzenie bitwy pod Agnadello. Aby dać jakieś szanse Wenecjanom, Michael troszkę zmodyfikował listy armii. Do gry użyliśmy zasad Pike & Shotte.

SCENARIO/SCENARIUSZ: Michael Schneider
UMPIRING/PROWADZENIE GRY: Michael Schneider
SCENERY/SCENERIA: SESWC
MODELS/MODELE: Michael Schneider, Donald Adamson, Jack Glanville, Angus Konstam

1. Forces. Siły.


For the Venetians fought Angus, Jack, Campbell and Mike and for the French: Donald, Michael and myself. This time I would like you to look at the link below, to see how Michael usually prepare all paperwork for the game. Is it not amazing?
Dla Wenecji walczyli Angus, Jack, Campbell oraz Mike a dla Francji: Donald, Michael i ja. Tym razem chciałbym abyście zajrzeli poniżej i zobaczyli w jaki sposób Michael przygotowuje całą papierkową robotę, potrzebną do gry. Czyż nie jest to wspaniałe?


VENETIANS/WENECJANIE

(Angus):


(Jack):


(Campbell and Mike):


FRENCH/FRANCUZI:

(Donald):


(Michael):


(Bartek):


2. The game. Gra.


This time I will started from the middle of the table and Michael's Pike block. He moved forward and more or less in the middle of the table he managed to create a massive hedgehog with his pikes and arquebusiers, supported by 2 light guns. Against him Angus and Jack used all their artillery and Stradioti, but that wasn't enough to broke them. We calculated that to have a chance to destroy that monster, Venetians had to hit it 8 times in one turn and the Michael's hedgehog, can not save any of that hits. Then maybe, but that was impossible to achieve as they were able to hit it only 5 times at once. So the centre of the table was relatively save. However that tactic gave us something, it separate the Venetian forces on two...
Tym razem zacznę od środka stołu, i formacji pikinierskiej Michaela. Ruszył on swoimi oddziałami i mniej więcej w środku pola udało mu się stworzyć ze swoich pikinierów i arkebuzerów dużego jeża, wspomaganego dwoma działami. Przeciw nim Angus i Jack rzucili całą swoją artylerię i Stradioti, ale to nie było wystarczająca ilość by ich złamać. Obliczyliśmy, że aby doprowadzić do takiego scenariusza, Wenecjanie musieli by trafić naszego jeża 8 razy w ciągu jednej tury przy założeniu, że nie zasejwujemy ani jednej z nich. Wtedy było to być może możliwe, ale mało prawdopodobne, ponieważ mogli oni zadać jedynie 5 trafień.  Centrum pozostało więc relatywnie bezpieczne, jednak dało nam to coś bardzo potrzebnego, podzieliło armię wenecką na dwie części...

On my side I had the magnificent French cavalry. Against them Angus's cavalry and pikes. We both slowly moved our troops towards each other, however I still awaited for the perfect moment to strike. I get great support from Michael's guns and arquebusiers, who twice disorganized Angus's pikes. However for the first time I failed my command rolls but for the second all my horses moved against Venetians. My horses crashed Venetian infantry and with some problems, their horses too. Finally I had to regroup them and start to rally, but then there was no Venetians on my side of the table. All were dead, so I was preparing my troops to support Donald on his side of the table...
Po mojej stronie stołu do mojej dyspozycji została oddana wspaniała kawaleria francuska. Przeciw nim była angusowa kawaleria i pikinierzy. Obaj powoli zbliżaliśmy się do siebie, jednak ja wciąż czekałem na odpowiedni moment by uderzyć. Ze strony Michaela dział i arkebuzów otrzymałem wspaniałe wsparcie i aż dwa razy udało im się zdezorganizować Angusowych pikinierów. Niestety za pierwszym razem nie zdałem testu, by ruszyć moją kawalerię, jednak już za drugim razem moja kawaleria uderzyła w Wenecjan. Moja konnica rozjechała wenecką piechotę i z pewnymi problemami także ich kawalerię. Ostatecznie musiałem przegrupować swoich kopijników i rozpocząć przywracanie im zdolności bojowej, ale wtedy po mojej stronie nie było już żywych Wenecjan. Przygotowywałem moje oddziały do wsparcia sił Donalda...

On Donald's side of the table, everything started similar to my part. First strike the French cavalry, against whom fight Italian horses with the disaster for the Italians. Finally Campbell and Mike moved forward their infantry, but then they had to fight against Swiss pikes. Again it was not enough. Finally to the fight joined Jack's cavalry, but again without any success. Only what they get was to force Donald's troops to move a step back, but then my horses were ready to support him. At this moment we had to finish our game with a historical result. French did lost any of their units and Venetians lost 8 of them, mainly the cavalry.
Po stronie Donalda, wszystko zaczęło się podobnie jak po mojej stronie. Pierwsze starły się francuska i włoska kawaleria, z katastrofalnym rezultatem dla tych drugich. W końcu Campbell i Mike ruszyli do przodu swoja piechotę, jednak ta musiała zmierzyć się ze Szwajcarami. I znowu było to niewystarczające. W końcu do walki dołączył Jack ze swoją kawalerią, ale znów bez żadnych sukcesów. Jedyne co udało się im uzyskać to zmuszenie Donalda, by lekko cofnął swoje oddziały, jednak wtedy moje oddziały były już gotowe by go wesprzeć. W tym momencie zakończyliśmy naszą grę uzyskując historyczny rezultat. Francuzi nie stracili ani jednego oddziału, natomiast Wenecjanie utracili ich 8, głównie kawalerii.

3. Links. Linki.


Michael:

Angus:

Campbell (SESWC):
Flickr:

niedziela, 12 lutego 2017

Germans infantry for 1939. Niemiecka piechota na 1939 rok.

Finally managed to finish my Germans for my Poland 1939 project. I must admit, that it never took me so much time to finally finish painting all those figures. Finally I did it and I can show them to you. All figures come from many manufactures, such as First to Fight, Pegasus, Esci and Armourfast. I think that that amount of figures will be enough for all future games I am going to play. Now it is time to finish my Poles.
W końcu udało mi się skończyć moich Niemców do projektu Polska 1939. Muszę się przyznać, że po raz pierwszy malowanie figurek zajęło mi naprawdę dużo czasu. Ostatecznie mi się to udało i w końcu mogę je Wam pokazać. Wszystkie figurki pochodzą od kilku producentów, takich jak: First to Fight, Pegasus, Esci i Armourfast. Wydaje mi się, że ta ilość figurek będzie wystarczająca do wszystkich gier jakie planuję nimi rozegrać. Teraz czas by skończyć moich Polaków.

Commanders and radios 
Dowódcy i radiotelegrafiści
(First to Fight)


Rifle team 1
Drużyna strzelecka 1
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 2
Drużyna strzelecka 2
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 3
Drużyna strzelecka 3
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 4
Drużyna strzelecka 4
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 5
Drużyna strzelecka 5
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 6
Drużyna strzelecka 6
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 7
Drużyna strzelecka 7
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 8
Drużyna strzelecka 8
(First to Fight, Pegasus)


Rifle team 9
Drużyna strzelecka 9
(First to Fight, Pegasus)


LMGs
LKMy
(First to Fight)


LMGs
LKMy
(Pegasus)


ATRs
Karabiny przeciwpancerne
(First to Fight)


ATR
Karabin przeciwpancerny
(Pegasus)


Light Mortars
Lekkie moździerze
(First to Fight)


Medium Mortars
Średnie moździerze
(First to Fight)


Tripod LMGs
LKMy na trójnogach
(First to Fight, Pegasus)


Gun crews
Załogi dział
(First to Fight, Pegasus, Esci)


Gun crews (this set is suitable for my Poland 1944 project too)
Załogi dział (ten zestaw pasuje również do mojego projektu Polska 1944)
(Armourfast)


Riflemen.
Strzelcy.
(Pegasus)


Extra figures (gun or LMG loader and casualty marker)
Ekstra figurki (ładowniczy do LKMu lub działa oraz znacznik strat)
(Esci, Pegasus)


All figures:
Wszystkie figurki: